Các loại mẫu đơn về đất đai – Luật ACC

Tin Tức

Các loại mẫu đơn về đất đai Vietduccomplex

Hiện nay, các giao dịch về đất đai diễn ra ngày càng khá phổ biến. Do đó, mẫu đơn về đất đai là một trong giấy tờ quan trọng trong hồ sơ để tiến hành thực hiện. Vậy bao gồm các loại mẫu đơn gì? Sau đây, ACC chúng tôi xin tổng hợp các loại mẫu đơn về đất đai mới nhất dành cho những người đang có nhu cầu sử dụng.

1. Mẫu đơn xin tách thửa mới nhất

Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện xin tách thửa. Cho nên, để tiến hành xin tách thửa và soạn thảo mẫu đơn cần phải đáp ứng điều kiện theo quy định. Mẫu đơn xin tách thửa là một trong các mẫu đơn về đất đai. Sau đây, ACC xin cung cấp Mẫu đơn xin tách thửa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠNgười nhận hồ sơ

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): …………………………………..

1.2. Địa chỉ ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: ………………………..; b) Tờ bản đồ số: …………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ……………………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:Thửa đất số….Tờ bản đồ số….Địa chỉ thửa đất….Số phát hành Giấy chứng nhận…..Số vào sổ cấp giấy chứng nhận…….

3. Lý do tách, hợp thửa đất: ……………………………………………………

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):

……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày …. tháng … năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Giám đốcNgười kiểm tra

2. Mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại là văn bản thể hiện quyền khiếu nại của người dân đối với người ra quyết định hoặc người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Sau đây, ACC xin cung cấp Mẫu đơn khiếu nại đất đai như sau:

Đọc thêm  THÔNG TIN CHI TIẾT CHUNG CƯ CÁT TƯỜNG ECO BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……. ngày…. tháng… năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:………………………………………………………………… )

Kính gửi:…………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………sinh ngày…..……………….

Thường trú tại:……………………………………………………………

Số CMND/CCCD…………………….. Ngày và nơi cấp:………………

Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:

…………………………………………………………………………………

Nội dung, lý do khiếu nại:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:Người làm đơn

3. Mẫu đơn xin giao đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất là một trong các mẫu đơn về đất đai, bao gồm nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………….

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất………………………

2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………

4. Địa điểm khu đất:…………………………………………………

5. Diện tích (m2):……………………………………………………..

6. Để sử dụng vào mục đích:…………………………………………

7. Thời hạn sử dụng:…………………………………………………

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN (sau đây gọi tắt Bên A):

Ông/bà: ……………………….. Sinh năm:…………………………………….

CMND số/thẻ CCCD……………………do……….cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

II/ BÊN MUA (sau đây gọi tắt Bên B):

Ông/bà: ……………………….. Sinh năm:…………………………………….

CMND số/thẻ CCCD……………………do……….cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số:….

Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông/bà………………………………………….

(Sinh năm ………………. có CMND số…………………. Do……………………………. cấp ngày………………… ).

như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

2. Ngôi nhà số …………………………….. đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số…… , hồ sơ gốc số……………….. do UBND quận (huyện) …… cấp ngày

Đọc thêm  GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là ………….m2 và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông là……………m2.

4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu / quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

1. Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là: ………….. …….

2. Phương thức thanh toán:

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ……………………… cho bên Bán.

* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

3. Thời hạn thực hiện hợp đồng

* Thanh toán 1 đợt.

* Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủ số lượng bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến của các nhân chứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

1. Trách nhiệm Bên bán:

a/ Khi mua bán theo bản hợp đồng này thì diện tích nhà đất ở nói trên:

– Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán;

– Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

– Không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào: thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;

– Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

– Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đó bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp.

– Bên bán phải giao toàn bộ diện tích nhà đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích Nhà đất ở này cho Bên mua

-Tại thời điểm bán đất và nhà ở thì tình trạng sức khoẻ của các thành viên bên A là hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường,minh mẫn.

– Bên A chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân.

2. Trách nhiệm Bên mua:

a. Hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức đã đạt được thoả thuận nhất trí của cả hai bên.

b. Có trách nhiệm chi trả chi phí sang tên giấy tờ nhà đất ở theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật.

Đọc thêm  Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông - VĨNH HƯNG JSC

c. Bên mua nhà được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn do thỏa thuận; được yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại…

d. Trong trường hợp nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại tương xứng.

e. Bên mua có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ, bạ phí và các loại lệ phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng.

ĐIỀU 4: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

– Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng và cam kết thực hiện.

– Nếu có tranh chấp trước tiên sẽ hoà giải thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

– Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng với bất kỳ lý do gì thì sẽ phải thực hiện bồi thường, phạt cọc cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng gồm …. trang, …. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, bên làm chứng giữ 01 bản.

BÊN BÁN(ký và ghi rõ họ tên)BÊN MUA(ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:Hướng dẫn cách viết mẫu đơn khởi kiện dân sự năm 2022

Trên đây là toàn bộ thông tin về các loại mẫu đơn về đất đai. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Mail: info@accgroup

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin