Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

Tin Tức

Văn phòng đăng ký đất đai Vietduccomplex

I/ Giới thiệu:

* Ban Giám đốc:

Giám đốc: Bà Bùi Thị Bích Tuyền

Phó Giám đốc: Ông Lê Thành Phương

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Tuyết Phương

Phó Giám đốc: Ông Thân Thế Hùng

Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin về đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đặt tại địa bàn các quận, huyện là đơn vị trực thuộc Văn phòng đăng ký. Chi nhánh có trụ sở và con dấu để thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký và thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Văn phòng đăng ký đặt tại: số 12 Phan Đăng Lưu, phường 7, Q. Bình Thạnh.

II/ Chức năng, nhiệm vụ:

* Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kiểm tra. hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục đăng ký đất theo quy định pháp luật và giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền.

2. Thực hiện các thủ tục về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận); lập kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận trên toàn địa bàn thành phố.

Đọc thêm  Cho Thuê Căn Hộ Giá Rẻ, Uy Tín, Khu Vực An Ninh Cao T6/2023

3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đấttheo quy định của pháp luật ( sau đây gọi chung là đăng ký biến động).

4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

7. Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính; thực hiện các dịch vụ về trích đo địa chính thửa đất, trích lục bản đồ địa chính, đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất để chỉnh lý biến động, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

8. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các dịch vụ liên quan về hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin, lưu trữ tài liệu giấy và các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức và hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc.

Đọc thêm  Phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

13. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

* Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký trong phạm vị địa bàn được bàn giao quản lý, cụ thể:

1. Thực hiện các thủ tục về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong phạm vi địa bàn quản lý; kiểm tra điều kiện đăng ký, chuẩn bị hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; xác nhận nội dung thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy chứng nhận mới; xây dựng, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu đất đai và cung cấp thông tin đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ.

2. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền.

3. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng để xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp thực hiện thủ tục tại Chi nhánh.

4. Lữu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác torng quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định; lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn quận, huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn để chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Đọc thêm  Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất - Luật Long Phan

5. Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính; thực hiện các dịch vụ về trích đo địa chính thửa đất, trích lục bản đồ địa chính, đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất để chỉnh lý biến động, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

6. Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và thực hiện các dịch vụ liên quan về cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ địa chính cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

7. Thực hiện việc thu ngân theo danh mục tại bảng kê khai thu phí, lệ phí của Giám đốc Văn phòng Đăng ký gửi cơ quan thuế và bảng giá dịch vụ thống nhất do Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ban hành.

8. Thực hiện quản lý cán bộ viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại chi nhánh theo quy chế làm việc của Văn phòng Đăng ký và theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện quản lý chi tiêu tại Chi nhánh theo ủy quyền trên co sở dự toán thu chi được giao.

10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký giao.

Trong trường hợp có yêu cầu cần thiết và được sự nhất trí của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Văn phòng đăng ký được phân công thành viên khác của Văn phòng đăng ký giải quyết một số hồ sơ cụ thể và thực hiện thủ tục quy định tại các điểm 1 và 3 trên đây.