Khi sang tên sổ đỏ có cần phải ký giáp ranh không?

Tin Tức

Khi nào cần ký giáp ranh đất Vietduccomplex

Một trong những điều kiện để được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất là đất phải không có tranh chấp. Vậy, khi sang tên Sổ đỏ có phải ký giáp ranh đất hay không?

Ký giáp ranh đất là gì?

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan chưa có quy định cụ thể thế nào là ký giáp ranh đất. Tuy nhiên, dựa trên các quy định pháp luật, ký giáp ranh đất có thể được hiểu là việc người sử dụng đất ký xác nhận ranh giới, mốc giới và ghi ý kiến của mình về ranh giới đất liền kề.

Việc ký giáp ranh đất của cá nhân, hộ gia đình giáp ranh với mảnh đất của người sử dụng đất thể hiện trong bản mô tả ranh giới đất khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chứng minh đất không có tranh chấp giữa người xin cấp Giấy chứng nhận và chủ sở hữu của thửa đất liền kề.

Theo đó, ký giáp ranh là một trong những quy định bắt buộc khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BTNMT. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT đã không còn quy định thủ tục này nữa.

Đọc thêm  Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình theo nhóm A-B-C

Sang tên Sổ đỏ có phải ký giáp ranh hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Có thể thấy, tại 04 điều kiện này thì chỉ đề cập đến đất không có tranh chấp chứ không buộc phải ký giáp ranh để xác định có hay không có tranh chấp đất đai.

Ngoài ra, Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm và các công việc của Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng như sau:

(1) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

(2) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Đọc thêm  30+ mẫu thiết kế căn hộ officetel hiện đại thông minh - S-housing

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

(3) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Theo đó, khi kiểm tra hồ sơ nếu có đủ điều kiện thì Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc theo thẩm quyền như trên. Trong đó, không có quy định yêu cầu xác nhận hiện trạng thửa đất như thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, nghĩa là chưa có quy định ký giáp ranh khi chuyển nhượng.

Như vậy, dựa vào các quy định nêu trên, hiện chưa có văn bản nào có quy định buộc khi chuyển nhượng phải ký giáp ranh để xác định có hay không có tranh chấp đất đai.

Chính vì thế, khi sang tên sổ đỏ (chuyển nhượng, tặng cho) không buộc phải ký giáp ranh. Nếu có tranh chấp sẽ không đủ điều kiện được chuyển nhượng.